Skip to main content

การจัดซื้ออย่างยั่งยืน

วิถีการดำเนินงานของเรา (Our Way to Serve) คือคำมั่นสัญญาที่องค์กรยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงความทุ่มเท ความเอาใจใส่ในการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกหนแห่ง

จากเมล็ดสู่ยางรถยนต์

ธุรกิจยาง

ธุรกิจจากยางธรรมชาติต้องพึ่งพาทั้งความสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดี ตลอดจนผู้คนที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรหมุนเวียน จึงมีศักยภาพที่จะนำไปผลิตด้วยวิธีการต่างๆที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยในการดำเนินงานของทั้งในส่วนปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทานล้วนได้ประโยชน์จากนวัตกรรมและความก้าวหน้าที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมของเราเติบโตยิ่งขึ้น

The Business of Rubber - Bridgestone
เศรษฐกิจยางธรรมชาติ

เศรษฐกิจยางธรรมชาตินั้นมีขนาดที่ใหญ่มาก แต่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วน โดยมีองค์ประกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป โรงงานผลิตยางรถยนต์ และเกษตรกรรายย่อย วัตถุดิบหลักในหลายผลิตภัณฑ์ (เกือบ 70% ใช้ในการผลิตยางรถยนต์) คือยางธรรมชาติที่ปลูกโดยชาวสวนยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถึงแม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติที่สำคัญจำนวนมาก แต่สิ่งที่สำคัญคือยางส่วนใหญ่ที่สามารถนำไปผลิตได้นั้น มักมาจากเจ้าของสวนยางแปลงเล็กๆ ที่ไม่มีสิ่งเจือปน โดยอย่างไรก็ดี ผู้ผลิตในแต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญต่อบริดจสโตนทั้งสิ้น

การเพาะกล้าความสำเร็จเพื่อเกษตรกรรายย่อย
ยางธรรมชาติเกือบทุกต้นในโลกนี้เป็นสายพันธุ์ Hevea brasiliensis ที่พบได้ทั่วไปในป่าฝนในอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกทำลาย บริดจสโตนจึงมอบต้นยางพาราพันธุ์ Hevea ให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศผู้ผลิตที่สำคัญในสองภูมิภาค ตลอดจนจัดการฝึกอบรมและแนะนำเทคนิคที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตที่พัฒนาขึ้นเพื่อสวนยาง ของเรา นับตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉพาะชาวสวนยางในอินโดนีเซีย เราได้มอบกล้ายางจำนวน 350,000 ต้นให้ชาวสวนยางในประเทศอินโดนีเซีย และได้มอบกล้ายาง 5.6 ล้านต้นให้เกษตรกรทั่วโลก คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจวบจนปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นบริดจสโตนได้ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และวิธีปลูกต้นยางพาราให้ทนทานและผลิตน้ำยางได้ดีขึ้นอีกด้วย
การต่อสู้กับโรคศัตรูพืชของต้นยางพารา

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพารามากกว่า 90% ของโลก ต้องเผชิญปัญหาโรครากขาวในยางพาราที่รุนแรงขึ้น ทำให้ต้นยางพาราที่ติดเชื้อตายลง การติดเชื้อนี้ตรวจพบยากโดยเฉพาะในระยะแรกเริ่ม ซึ่งเป็นช่วงที่การรักษาจะได้ผลดีที่สุด บริดจสโตนได้พัฒนาเทคนิคในการช่วยวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการติดเชื้อ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การตรวจดูสีและอุณหภูมิของใบต้นยางพารา และทดสอบ DNA ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการคิดค้นโซลูชั่นของบริดจสโตนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนี้

ชุมชนผู้เพาะปลูกต้นยางพารา

การเอาใจใส่ชาวสวนยางพาราท้องถิ่นและเกษตรกรรายย่อยนั้นสำคัญอย่างยิ่งตามวิถีการดำเนินงานของเรา (Our Wayto Serve) บริดจสโตนได้ริเริ่มแนวทางที่หลากหลายโดยให้คนท้องถิ่นสำคัญเป็นอันดับแรกแนวทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย แต่ยังปกป้องถิ่นอาศัยและผู้คนที่เราพึ่งพา อีกทั้งสรรหายางธรรมชาตด้วยความรับผิดชอบและความยั่งยืน ตระหนักในการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างคุณค่าเพื่อความเป็นอยู่และชุมชนในพื้นที่ที่เราลงทุน

FAQ Component Title

ก้าวต่อไป

บริดจสโตนมุ่งมั่นส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและสังคม ไม่ใช่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น ยังรวมถึงกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของเรานั้นไม่เพียงแสวงหาผลกำไรอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกหนแห่ง พันธกิจ “รับใช้สังคมด้วย คุณภาพที่เหนือกว่า” ของเรา ผลักดันให้บริดจสโตนทุ่มเทเพื่อก้าว สู่การเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจระดับโลก  ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราภูมิใจที่ได้กำหนดนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนอนาคตของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้อ อย่างยั่งยืนของเรา

บริดจสโตนทุ่มเทอย่างไม่ลดละเพื่อสังคมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวสำหรับโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา นโยบายนี้ครอบคลุมความโปร่งใสของโซ่อุปทาน การตรวจสอบย้อนกลับ การตัดไม้ทำลายป่า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำ การลดปริมาณ/การบริหารจัดการของเสีย การใช้พลังงาน และมลภาวะ

การเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก เพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน

บริดจสโตนและบริษัทยางระดับโลกอื่นๆ ได้เปิดตัว Global Platform for Sustainable Natural Rubber หรือ GPSNR เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทาน ของยางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการผนึกกำลังในกลุ่มอุตสาหกรรม บริดจสโตน บริษัทยางอื่นๆ ซัพพลายเออร์ยาง ผู้ผลิตรถยนต์ องค์กร ไม่แสวงผลกำไร และผู้ผลิตยางรายย่อย ร่วมมือกันส่งเสริมการเคารพ สิทธิมนุษยชน การป้องกันการบุกรุกที่ดินและการทำลายป่า การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ เพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ

ความมุ่งมั่น

GPSNR มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาผลดำเนินการด้านเศรษฐกิจเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่คุณค่าของยางธรรมชาติที่เป็นธรรม เสมอภาค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเป็นตัวแทน

การส่งเสริมการเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของผู้ผลิตยางรายย่อยในระบบจัดการ GPSNR นั้นสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประสานงานให้เกิดการจำแนกและดูแลการเป็นตัวแทนของผู้ผลิตยางรายย่อยภายใน GPSNR อย่างเพียงพอ

ความเสมอภาค

GPSNR จะกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อส่งเสริมการเคารพ สิทธิมนุษยชน ป้องกันการบุกรุกที่ดินและทำลายป่า การอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่ม ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ

หลักการ

GPSNR ประกอบด้วยหลักการ 12 ด้าน ได้แก่: ความยั่งยืนของป่าไม้ การบริหารจัดการน้ำ สิทธิในที่ดิน (FPIC) สิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบย้อนกลับอย่างเสมอภาค การรายงานอย่างโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการร้องทุกข์ หลักการ ตรวจประเมิน การฝึกอบรมและการศึกษา

การมีส่วนร่วมด้วย ecovadis

บริดจสโตนใช้แพลตฟอร์มภายนอกโดย EcoVadis เป็นเครื่องมือสำหรับกาดำเนิน นโยบายและตรวจสอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EcoVadis ช่วยในการ ตรวจสอบและจัดอันดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และจรรยาบรรณของ ซัพพลายเออร์ เพื่อชี้วัดและประเมินซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติ ส่งเสริมแนว ปฏิบัติที่ดี และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมโดย รวม ณ เดือนมีนาคม 2562 นโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับเพื่อนำไปปรับ ใช้จากซัพพลายเออร์วัตถุดิบระดับ 1 ของบริษัท ครบ 100% (ซัพพลายเออร์ ประมาณ 1,600 ราย) ณ เดือนมีนาคม 2563 มี 48% ของซัพพลายเออร์วัตถุ ดิบระดับ 1 ของบริษัทได้รับการประเมินโดยโดยองค์กรภายนอกโดย EcoVadis ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการประเมิน มี 55% ที่ได้รับการยืนยันว่าปฏิบัติตามแนวทาง การจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน

รางวัลที่ได้รับ

EcoVadis

EcoVadis ได้มอบรางวัลเหรียญทองให้บริดจสโตนยุโรป ในด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR)

SEAL Business Sustainability Awards

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นับเป็นเกียรติที่ SEAL Business Sustainability Awards ได้ประกาศว่า บริดจสโตนได้รับรางวัลความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน “เพื่อยกย่องความเป็นผู้นำ ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยรางวัลนี้เป็นการเชิดชูเกียรติในการริเริ่มด้านสิ่งแวด ล้อมและความยั่งยืน ซึ่งมีเกณฑ์สำคัญในการ คัดเลือก ได้แก่: ตัวชี้วัดผลกระทบ นวัตกรรม การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และระดับการลงทุน

ความเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน

ในปี 2562 บริดจสโตนได้รับ รางวัลความเป็น ผู้นำด้านความยั่งยืน ของ Business Intelligence Group และ รางวัลซัพพลายเออร์ด้านความยั่งยืน แห่งปี จาก FCA ซึ่งเป็นกลุ่มยานยนต์ระดับนานา ชาติ ในปีเดียวกันนั้น บริดจสโตนยังได้รับรางวัล ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจาก Mercedes-Benz อีกด้วย